Ochrana osobných údajov pre projekt eKarta Zdravia

 1. Zapojenie sa do projektu eKarta Zdravia (ďalej len „eKZ“) a s tým súvisiace poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou povinnosťou dotknutej osoby, je založené na jej rozhodnutí a je výlučne dobrovoľné. Rovnako je dobrovoľné aj používanie eKZ pri nakupovaní v partnerských lekárňach.
 2. Ochrana osobných údajov dotknutých osôb – držiteľov eKZ, resp. žiadateľov o vydanie vernostnej eKZ (ďalej len „dotknutá osoba“) je zabezpečená v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „ZOÚ“).
 3. Osobné údaje dotknutých osôb budú spracovávané manuálne aj automatizovanými prostriedkami v informačnom systéme za podmienky, že s tým dotknutá osoba vyjadrila osobitný súhlas.
 4. Prevádzkovateľom informačného systému, v ktorom sú spracované osobné údaje dotknutých osôb, je spoločnosť Družstvo lekární (Geromettu 1, 010 01 Žilina, IČO 36430862, zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Dr, vložka č. 10081/L, ďalej len „DL“) a sprostredkovateľmi pre informačný systém sú najmä spoločnosti prevádzkujúce jednotlivé partnerské lekárne.
 5. Osobné údaje z informačného systému nebudú predmetom prenosu do krajín mimo EÚ ani nebudú zverejňované. Osobné údaje môžu byť sprístupnené alebo poskytnuté na interné administratívne účely a nebudú poskytované na ďalšie spracovávanie iným osobám.
 6. Právnym základom spracúvania osobných údajov v informačnom systéme je v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR dobrovoľný súhlas žiadateľa/účastníka projektu eKZ so spracovaním jeho osobných údajov, ktorý je daný prevádzkovateľovi buď (i) podpísaním žiadosti o vydanie eKZ alebo (ii) potvrdením súhlasu elektronickou formou v prípade registrácie použitím elektronického formulára, ak to systém alebo webová stránka www.ekz.sk umožňuje (ďalej iba „súhlas“).
 7. Súhlas so spracovávaním osobných údajov elektronickou formou žiadateľ potvrdí kliknutím na link uvedený v e-maile zaslanom mu prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom obratom po vyplnení elektronického registračného formulára na webovej stránke www.ekz.sk. Pokyny pre potvrdenie súhlasu budú tiež uvedené v predmetnom e-maile. Žiadateľ o zapojenie do projektu eKZ berie na vedomie, že bez potvrdenia súhlasu so spracovávaním osobných údajov mu nebude možné eKZ vydať. Žiadateľ uvedením e-mailovej adresy v elektronickom registračnom formulári potvrdzuje, že sa jedná o jeho e-mailovú adresu, ktorú používa a ku ktorej má výlučný prístup.
 8. Súhlas v informačnom systéme sa udeľuje na účel preverenia záujmu o vydanie eKZ, vydania a používania eKZ, účasti v projekte, zisťovania a vyhodnocovania nákupného spotrebiteľského správania, evidovania nákupov na eKZ, poskytovania zliav držiteľovi eKZ. Keďže pri použití eKZ pri nákupe budú zakúpené tovary zaznamenané na účet tejto eKZ, údaj o nákupe lieku, lieku na recept, diagnóza, špecializácia doktora, výživového doplnku, kozmetiky, zdravotníckej pomôcky alebo iného sortimentu z lekárne môže za určitých okolností vypovedať o zdravotnom stave držiteľa eKZ alebo člena jeho domácnosti a môže byť preto považovaný za citlivý osobný údaj; použitím eKZ pri konkrétnom nákupe dotknutá osoba súhlasí so spracovávaním aj takýchto osobných údajov.
 9. Súhlas je udelený dobrovoľne a zanikne, pokiaľ účastník projektu eKZ nevyužíva eKZ po dobu viac ako 1 roka. Svoj súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu Družstvo lekární, Geromettu 1, 010 01 Žilina, respektíve na e-mail adresu office@dl.sk s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovávania pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba berie na vedomie, že odvolaním súhlasu nebude jej ďalšia účasť na projekte eKZ objektívne možná.
 10. Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba (=držiteľ eKZ) podľa GDPR má právo (i) na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania); (ii) na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov; (iii) obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne); (iv) získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi; (v) namietať podľa poučenia uvedeného vyššie; (vi) na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. Osobitne upozorňujeme, že podľa čl. 21 GDPR má dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Námietku môžete zaslať písomne na adresu Družstvo lekární, Geromettu 1, 010 01 Žilina, respektíve na e-mail adresu office@dl.sk.
 11. Dôležité kontakty

  Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre účely ochrany osobných údajov: office@dl.sk.

  Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, www.dataprotection.gov.sk.

  Informácie tu uvedené môže prevádzkovateľ v čase aktualizovať, najmä ak sa zmenia právne predpisy alebo podmienky spracovávania osobných údajov. O zmene bude prevádzkovateľ dotknuté osoby vhodnou formou informovať. Aktuálna verzia informácie o spracovávaní osobných údajov je vždy k dispozícii v každej partnerskej lekárni alebo na stránke www.ekz.sk.